ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ

 
 
   
 
 
********************************************************************************************************************************

คำแนะนำ 
 
1. คลิกเลือก ประเภทบุคลากร สำหรับพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ 
 
2. กรณีมีปัญหาข้อขัดข้อง 
    ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลยอดจำนวนเงินในรายการหนังสือรับรอง ติดต่อได้ที่ สำนักการคลัง 
          โทร. 0 2541 2031 ต่อ 101-109 
 

<ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร>
********************************************************************************************************************************